Emisní podmínky

(§ 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů)

Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány v souladu se Zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, společností AUTOART a. s., se sídlem Praha 5, Voskovcova 1075/45, PSČ 152 00, IČ: 005 24 042, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10681.

1.Náležitosti dluhopisu

Emitent: A U T O A R T a. s.
sídlem Praha 5, Voskovcova 1075/45,
PSČ 152 00,
IČ 005 24 042
Název: Dluhopis AUA 2009
Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN): Certifikát >>
Jmenovitá hodnota 50 000,- KČ
Schválení Emisních podmínek: Bude doplněno po schválení emisních podmínek ČNB
Výnos Dluhopisu: 8 % p.a.
Datum emise: 30.11.2008
Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něho: Výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů bude provedeno převodem na bankovní účet nebo v hotovosti Oprávněné osoby
Místem upisování Dluhopisů je sídlo Emitenta
Místem hotovostní výplaty výnosů z dluhopisu a splacení jmenovité hodnoty dluhopisu je sídlo Emitenta nebo v případě bezhotovostního převodu běžný účet Vlastníka dluhopisu
Forma Dluhopisu: listinný cenný papír na jméno
Data splatnosti Dluhopisu a výnosu z něho:
splatnost Dluhopisu 5 let, tj. 30.11.2013
splatnost úroků z Dluhopisu Pololetně a to:
30.5.2009, 30.11.2009, 30.5.2010, 30.11.2010, 30.5.2011, 30.11.2011, 30.5.2012,30.11.2012, 30.5.2013, 30.11.2013

Emitent prohlašuje, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v Emisních podmínkách.

Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplácení výnosů z Dluhopisů si Emitent zabezpečuje sám.

Některé výrazy používané v těchto Emisních podmínkách jsou definovány v článku 14 těchto Emisních podmínek

2.Obecná charakteristika dluhopisů

Podoba dluhopisů

Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na jméno, jsou vydány v počtu 1 000 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč. Každý z dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 1 do 1 000.

Vlastníci dluhopisů a převod dluhopisů

Dluhopisy jsou listinné, na jméno. Práva spojená s dluhopisem je oprávněna ve vztahu k emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu vlastníků vedeném emitentem, není-li zákonem stanoveno jinak. Převoditelnost dluhopisu není omezena. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. K účinnosti převodu vůči emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka dluhopisu v seznamu vlastníků dluhopisů; emitent je povinen provést takovou změnu bezprostředně poté, co mu bude taková změna prokázána.

3.Lhůta pro upisování emise dluhopisu

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Lhůta pro upisování Dluhopisu (dále též „Emisní lhůta” je stanovena na 18 měsíců od Data emise. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů i po uplynutí Emisní lhůty, přičemž je Emitent povinen stanovit dodatečnou Emisní lhůtu, která skončí nejpozději v den rozhodný pro splacení Dluhopisu a uveřejnit ji stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.

4.Emisní kurz

Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise činí 100% jejich jmenovité hodnoty. K Emisnímu kurzu bude po datu emise dále připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise, resp. od data poslední výplaty úroků.

5.Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je stanovena na 50 000 000 Kč. Objem emise nebude zvyšován.

6.Upisování dluhopisů a splácení emisního kurzu

Datum emise Dluhopisů je 30.11.2008 (dále jen „Datum emise”).

Místem upisování Dluhopisů je AUTOART a. s., se sídlem Praha 5, Voskovcova 1075/45, PSČ 152 00, IČ: 005 24 042 (dále jen „sídlo Emitenta”). Vydání dluhopisů bude probíhat oproti splacení částky emisního kursu dluhopisu nebo předložení potvrzení o splacení částky emisního kursu na bankovní účet emitenta tak, že na dluhopis bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) anebo obchodní firmu nebo název, IČ (u právnických osob) a adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního vlastníka dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do seznamu vlastníků dluhopisů a dluhopis bude předán prvnímu vlastníkovi. Místem předání je sídlo Emitenta. Vlastnictví k dluhopisu a nebezpečí škody přechází na vlastníka převzetím dluhopisu v sídle Emitenta.

7.Výpočet výnosu dluhopisů

Způsob úročení

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Úroky budou vypláceny pololetně vždy k 30.5. a 30.11. příslušného roku zpětně, a to v souladu těmito Emisními podmínkami. První platba úrokových výnosů bude provedena k 30.5.2009.

Stanovení úrokové sazby

Roční úroková sazba je stanovena ve výši 8% p.a. ze jmenovité hodnoty dluhopisu, tato úroková sazba je fixní sazbou pro celé období.

Báze pro výpočet úroku

Při výpočtu částky úroku příslušející k Dluhopisům za kterékoliv výnosové období se však bude výpočet provádět na základě konvence pro výpočet úroku BCK Standard 30E/360, jak je uvedeno níže.

Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje třistašedesát dní rozdělených do dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (BCK Standard 30E/360).

Konec úročení

Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti nebo předčasné splatnosti podle těchto Emisních podmínek, ledaže by po splnění všech náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při shora uvedené úrokové sazbě až do dne, kdy Vlastníkům Dluhopisů nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s těmito Emisními podmínkami splatné částky.

8.Zdaňování výnosu dluhopisů

Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

Ke dni schválení Emisních podmínek jsou výnosy z Dluhopisu zdaňovány v souladu s § 36 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž z výnosu Dluhopisů (úroku) je srážena daň ve výši 15%.

9.Promlčení práva z dluhopisů

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé

10.Schůze vlastníků dluhopisů

Působnost a svolání schůze vlastníků dluhopisů

Emitent nebo Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů (dále jen „Schůze”, je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků Dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. Organizačně a technicky Schůzi zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo Schůzi svolává, pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil svoji povinnost neprodleně svolat Schůzi Vlastníků a Schůzi Vlastníků svolá namísto Emitenta Vlastník sám. V tomto případě jdou náklady spojené se Schůzí Vlastníků k tíži Emitenta. Náklady spojené s účastí na Schůzi nese Vlastník dluhopisu.

Emitent je povinen neprodleně svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků Dluhopisů v případě:

 1. návrhu změny nebo změn Emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Vlastníků dluhopisů. Změna těchto údajů nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu a náklady spojené se změnou nese Emitent,
 2. návrhu na přeměnu Emitenta (dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Obchodní zákoník”),
 3. návrhu na uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku (dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku) bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je,
 4. návrhu na uzavření smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části (dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku) bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení pohledávek z Dluhopisů,
 5. je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s emitovanými Dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno,
 6. návrhu o podání žádosti o vyřazení Dluhopisů z obchodování na regulovaném trhu, nebo
 7. jiných změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z jím vydaných Dluhopisů.

Emitent svolá Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, že by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli Případu neplnění závazků dle článku 13.3 těchto Emisních podmínek.

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem stanoveným v článku 13.4 Emisních podmínek nejpozději 15 (patnáct) dnů přede dnem konání schůze. Je-li svolavatelem Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu sídla Emitenta. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu, Datum emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být pouze místo v Praze, datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem a hodina konání schůze nesmí být dříve než v 16.00 hod. a (iv) program jednání Schůze, včetně úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání. Schůze je oprávněna rozhodovat pouze v návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání.

Osoby oprávněné účastnit se schůze a hlasovat na ní

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník Dluhopisu, který předloží příslušný Dluhopis před konáním Schůze (den konání schůze je nazýván jako „Rozhodný den pro účast na Schůzi”. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 13.2 těchto Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášení schopnosti Schůze. Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze hosté přizvaní Emitentem.

Průběh schůze, rozhodování schůze

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů oprávněných hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30% celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne Emitent, sám nebo prostřednictvím svého zmocněnce, informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž Vlastníci jsou v souladu s Emisními podmínkami oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem Dluhopisu nebo Vlastníky Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků Dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat.

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu s tím, že je vázán usnesením Schůze, anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Takového společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem.

Schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů. Počet hlasů každého Vlastníka Dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Ke změně Emisních podmínek nebo k ustavení a odvolání společného zástupce Vlastníků Dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů.

Pokud během čtvrt hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak (i) v případě, že byla svolána na žádost Vlastníka Dluhopisu nebo Vlastníků Dluhopisů, bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna a (ii) v případě, že byla svolána Emitentem, bude taková Schůze odročena na dobu a místo, které určí předseda této Schůze.

Zápis z jednání

Není-li zákonem stanoveno jinak, vypracuje svolavatel do 30 dnů ode dne konání Schůze zápis o Schůzi, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Emitent je povinen do 30 (Třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem, kterým uveřejnil tyto Emisní podmínky.

11.Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating)

Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) nebylo provedeno.

12.Obchodovatelnost dluhopisů

Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.

13.Další práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani žádná hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku. Oddělení práva na výnos Dluhopisů od Dluhopisu formou vydání Kupónů jako samostatných cenných papírů se vylučuje.

Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené a nepodmíněné závazky Emitenta, které jsou a budou mezi sebou navzájem vzájemně rovnocenné (pari passu). Emitent se dále zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů stejně.

Splacení Dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něho není zajištěno třetí osobou ani zástavou.

13.1. Způsob výplaty výnosů z cenných papírů

Emitent se zavazuje, že ke dni splatnosti dluhopisu splatí jeho jmenovitou hodnotu a dále se zavazuje, že ke dni splatnosti výnosů z dluhopisů splatí tyto výnosy.

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách. V případě, že česká měna zanikne a bude nahrazena měnou EUR, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz české měny na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítávací poměr) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení české měny (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považován ani za změnu Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle Emisních podmínek.

Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Vlastníkům Dluhopisů v souladu s daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby.

Výplaty úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny k datům uvedeným v Emisních podmínkách (každý takový den „Den výplaty”, a to prostřednictvím Emitenta. Připadne-li Den výplaty na jiný než pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pracovním dnem se rozumí jakýkoliv kalendářní den (vyjma soboty a neděle), v němž jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání plateb v českých korunách.

Místem hotovostní výplaty výnosů z dluhopisu a splacení jmenovité hodnoty dluhopisu je sídlo Emitenta nebo v případě bezhotovostního převodu běžný účet Vlastníka dluhopisu.

Výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisu bude provedeno hotovostně v den předložení dluhopisu, nebo převodem na účet uvedený vlastníkem dluhopisu po jeho předložení v sídle Emitenta v příslušný Den výplaty Vlastníkem dluhopisu, nebo zmocněncem této osoby, který předloží plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem Vlastníka dluhopisu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne předložení dluhopisu. Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu emitenta. Splacení dluhopisu jakož i poměrného výnosu přede dnem jejich splatnosti se připouští pouze za podmínek uvedených v  těchto Emisních podmínkách.

Vlastník dluhopisu je oprávněn si zvolit formu výplaty úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu. Instrukci o zvolené formě výplaty úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisu je Vlastník dluhopisu povinen písemně sdělit Emitentovi ve lhůtě minimálně 3 dny pracovní dny přede dnem výplaty úrokových výnosů nebo splacení jmenovité hodnoty dluhopisu.

Závazek vyplatit kterýkoli úrokový výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Vlastníkovi dluhopisu v souladu s řádnou instrukcí podle předchozího odstavce.

13.2. Předčasné splacení dluhopisů z rozhodnutí emitenta

Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů v souladu s článkem 13.4 těchto Emisních podmínek nejdříve 60 (Šedesát) dní a nejpozději 45 (Čtyřicetpět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (dále též „Den předčasné splatnosti Dluhopisů„.

Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle tohoto článku těchto Emisních podmínek je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny dosud emitované Dluhopisy. V takovém případě budou všechny nesplacené Dluhopisy splaceny spolu s narostlým úrokem (pokud je relevantní).

Vlastník Dluhopisů není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti Dluhopisů s Výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v souladu s ustanoveními článku 13.3 těchto Emisních podmínek.

Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkupovat za jakoukoli cenu. Odkoupené Dluhopisy nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či rozhodne o jejich zániku. V takovém případě Dluhopisy bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě (přičemž pro vyloučení pochybností platí, že ustanovení upravující určení práva na obdržení výplat souvisejících Dluhopisy článku 13.1 těchto Emisních podmínek se nepoužije).

13.3. Předčasné splacení dluhopisů v případech neplnění závazků

Kterákoli z níže uvedených skutečností, pokud nastane po Datu emise, bude považována za případ neplnění závazků (každá z takových skutečností dále jen „Případ neplnění závazků”:

 1. Emitent nezaplatí Oprávněným osobám jakoukoli část úrokového výnosu nebo jmenovité hodnoty vyplývající z Dluhopisů v příslušný den splatnosti a takové porušení zůstane nenapraveno Emitentem déle než 5 pracovních dní od takového dne splatnosti; nebo
 2. Emitent poruší jakýkoliv závazek vyplývající z těchto Emisních podmínek (kromě závazků, na které se vztahuje bod (a) tohoto článku) a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 10 Pracovních dní ode dne, kdy byl Emitent na takové porušení písemně upozorněn kterýmkoliv Vlastíkem Dluhopisu nebo ode dne, kdy se sám o takovém porušení dozvěděl, podle toho, který den nastal dříve; nebo
 3. Emitent neuhradí jakýkoli peněžitý závazek vyplývající z Finančního dluhu ke dni jeho splatnosti nebo do konce případné náhradní lhůty pro plnění nebo porušení není napraveno ve lhůtě dohodnuté s věřitelem, popř. nedojde k jiné dohodě s věřitelem o době splatnosti těchto závazků. To neplatí (i) o takových peněžitých závazcích Emitenta, které svou výší v souhrnu nepřevýší 3.000.000 Kč (slovy: třimilióny korun českých) (nebo ekvivalent této hodnoty v jakékoli jiné měně) a (ii) pro takové peněžité závazky, u nichž Emitent v dobré víře namítá zákonem předepsaným způsobem neplatnost co do výše nebo důvodu a po vydání pravomocného rozhodnutí ve věci, kterým byl Emitent uznán povinným platit, platbu uskuteční ve lhůtě v takovém pravomocném rozhodnutí stanovené.
 4. „Finančním dluhem” se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv závazek nebo závazky Emitenta k peněžitému plnění vyplývající z (i) bankovních a jiných úvěrů a půjček a k nim náležejících příslušenství, (ii) všech ostatních forem dluhového financování, (iii) swapových smluv, termínových měnových a úrokových obchodů a ostatních derivátů a (iv) jakýchkoli ručení poskytnutých Emitentem; nebo
 5. nastala některá z následujících situací:
  • Emitent navrhl soudu (či jinému případně příslušnému orgánu) prohlášení konkurzu na majetek Emitenta; nebo
  • Emitent požádal soud (či jiný případně příslušný orgán) o povolení ochranné lhůty; nebo Emitent navrhl vyrovnání; nebo
  • Emitent nebo jiná osoba podala návrh s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako mají návrhy uvedené výše; nebo Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce prohlásil na majetek Emitenta konkurs; nebo Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil Emitentovi ochrannou lhůtu; nebo Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil vyrovnání; nebo
  • Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce vydal rozhodnutí s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako mají rozhodnutí uvedená výše; nebo
 6. bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu příslušné jurisdikce nebo přijato usnesení valné hromady Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí či přijato usnesení jakéhokoliv subjektu mající obdobný účinek.

Pokud nastane jakýkoliv Případ neplnění závazků, stále trvá a dosud nenastal den konečné splatnosti Dluhopisů, může Schůze rozhodnout o povinnosti Emitenta předčasně splatit Dluhopisy (dále jen „Realizační rozhodnutí”). Emitent je povinen v případě přijetí Realizačního rozhodnutí splatit jmenovitou hodnotu všech nesplacených Dluhopisů a poměrnou nesplacenou část úrokového výnosu z Dluhopisů. Tyto částky, nestanou-li se v souladu s těmito Emisními podmínkami automaticky splatné dříve, se stávají splatnými 120. (Stodvacátý) den ode dne přijetí Realizačního rozhodnutí. Emitent je dále povinen bez zbytečného odkladu po přijetí Realizačního rozhodnutí tuto skutečnost oznámit Vlastníkům Dluhopisů způsobem uvedeným v článku 13.4 těchto Emisních podmínek.

13.4. Oznámení

Jakékoli oznámení Vlastníkům Dluhopisů dle těchto Emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce v deníku Hospodářské noviny. Dojde-li k zániku deníku Hospodářské noviny, budou oznámení uveřejňována v deníku Mladá fronta DNES. Za datum každého oznámení se bude považovat datum prvního uveřejnění. Oznámení o uveřejnění Emisních podmínek, včetně místa kde je možné se seznámit s Emisními podmínkami a příp. oznámení o vydání Dluhopisů budou zveřejněna v Obchodním věstníku.

13.5. Rozhodné právo a jazyk

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky. Soudem příslušným k řešení veškerých sporů mezi Emitentem a Vlastníkem Dluhopisu v souvislosti s Dluhopisy, vyplývající z těchto Emisních podmínek je Městský soud v Praze. Tyto Emisní podmínky mohou být přeloženy do angličtiny a nebo do dalších jazyků. V takovém případě, pokud dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká.

14.Definice

Pro účely těchto Emisních podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam:

„Datum emise”
znamená datum označující první den, kdy může dojít k vydání Dluhopisů prvému nabyvateli a které je stanoveno v těchto Emisních podmínkách.
„Den předčasné splatnosti dluhopisů”
má význam uvedený v článku 13.2.
„Den výplaty”
znamená každý Den výplaty úrokových výnosů, Den konečné splatnosti Dluhopisů a Den předčasné splatnosti Dluhopisů.
„Dluhopisy”
má význam uvedený v úvodní části těchto Emisních podmínek.
„Emisní lhůta”
má význam uvedený v článku 3 těchto Emisních podmínek.
„Emisní podmínky”
znamená tyto Emisní podmínky vypracované v souladu se Zákonem o dluhopisech.
„Vlastník Dluhopisu”
má význam uvedený v článku 2 těchto Emisních podmínek.
„Případ neplnění závazků”
má význam uvedený v článku 13.3 těchto Emisních podmínek.
„Schůze”
znamená schůzi Vlastníků Dluhopisů, jak je uvedeno v článku 10 těchto Emisních podmínek
„Sídlo Emitenta”
znamená aktuální sídlo Emitenta jak je uvedeno v článku 6 těchto Emisních podmínek.
„Zákon o dluhopisech”
znamená Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Číst 2382616 krát Naposledy změněno úterý, 28 srpen 2012 08:34

20 komentáře

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.